1401/09/16
0
0
mohammadi-finance TV
mohammadi-finance TV

الف-چه کسانی داخل سامانه مودیان اطلاعات وارد میکنند؟ ب-چه کسانی بر این اطلاعات نظارت دارند؟ ج-چه کسانی از این اطلاعات استفاده میکنند؟

ادامه مطلب...

دوره عالی پرورش مشاور مالی عملیاتی

پخش ویدیو
جلسه 1 : معرفی دوره عالی پرورش مشاور مالی عملیاتی
پخش ویدیو
جلسه 2 : طراحی سیستم حسابداری
پخش ویدیو
جلسه 3 : نحوه توافق در خصوص جدول گزارشدهی

ساده سازی قوانین برای تو

ساده سازی قوانین

قانون مالیات های مستقیم

قوانین

قانون مالیات های مستقیم

مطالعه قوانین
ساده سازی قوانین

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قوانین

قانون مالیات بر ارزش افزوده

مطالعه قوانین
ساده سازی قوانین

قانون بیمه و تامین اجتماعی

قوانین

قانون بیمه و تامین اجتماعی

مطالعه قوانین