1403/03/27
0
0

چه شغلی را باید انتخاب کنید؟!

آیا ساختار ذهنی شما متناسب با مشاغل حوزه امور مالی هست؟!

لطفا برای هر سوال یک جواب انتخاب کنید. دو گزینه برای هر سوال وجود دارد که ممکن است هر دو به نحوی مناسب شما باشد ولی همواره گزینه ای را انتخاب کنید که بیشتر مناسب شماست.
این آزمون برای این طراحی شده که شما خودتان را بهتر بشناسید. هیچ یک از جواب ها خوب یا بد نیستند بنابر این آنچه را که فکر می کنید انتخاب کنید نه انتظارات دوستان، رئیستان، پدرتان یا غیره…

فرم درخواست مشاوره