تحلیلگران دنیای ارقام
محمدی (واحد توانمندسازی کارفرمایان)

الان توی واحد مالی چه سِمتی داری؟

کارشناس مالی هستم رئیس حسابداری هستم مدیرمالی هستم مشاور مالی هستم دانشجو یا فارغ التحصیل هستم

ارتقاء فرهنگ مالیاتی صاحبان کسب و کار و حسابداران کشور

الان توی واحد مالی چه سِمتی داری؟

دانشجو یا فارغ التحصیل هستم

مدیرمالی هستم

رئیس حسابداری هستم

کارشناس مالی هستم

لورم ایپسوم

مشاور مالی هستم