1403/03/03
0
0

عدم ابطال نامه شماره 10041232 ص مورخ 1551401 مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به غیر از پاراگراف ما قبل آخر

عدم ابطال نامه شماره 10041232 ص مورخ 1551401 مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به غیر از پاراگراف ما قبل آخر

شماره دادنامه: 140109970906010765

نوع پرونده: درخواست ابطال

تاریخ دادنامه: 1401/10/05

شاکی: عظیم برگ گل

نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

مرجع صدور رای: هیات تخصصی

دسته بندی: اقتصادی و مالی (09)

مصوبه ها: 10041 – 232 – ص سازمان امور مالیاتی کشور 1401/05/15 بند پاراگراف ما قبل آخر 10041 – 232 – ص سازمان امور مالیاتی کشور 1401/05/15 بند 10041/232

پیام رای:
نامه شماره 10041/232 /ص مورخ 15/5/1401 مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به غیر از پاراگراف ما قبل آخر ابطال نشد.

متن دادنامه:

بـسـمـه تـعـالـی

 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

* شماره پــرونـــده :  هـ ع؍ 0101717
* شـاکــی آقای عظیم برگ گل
* طرف شکایت :  وزارت امور اقتصاد و دارایی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه ابطال نامه شماره 10041؍232 /ص مورخ 15؍5؍1401 مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی  به خواسته ابطال نامه شماره 10041؍232 /ص مورخ 15؍5؍1401 مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ذیحساب محترم و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بازگشت به نامه شماره 84794؍11 مورخ 14؍4؍1401 در خصوص موضوعات مطرح شده موارد ذیل را به آگاهی می رساند:

الف- بر اساس مفاد بند 1 بخشنامه شماره 13؍1401؍200 مورخ 28؍2؍1401 این سازمان با توجه به جزء 5 بند الف تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند بنابراین در سال مذکور کمک هزینه مسکن (حق مسکن) از مصادیق موارد عدم شمول مورد اشاره در بند 1 بخشنامه یاد شده می باشد.

خاطر نشان می گردد مصادیق عدم شمول که در بخشنامه به آن اشاره شده است صرفاً پرداخت های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد.

ضمناً مقررات جزء 5 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده است نخواهد بود.

ب- به موجب بند 6 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل از پرداخت مالیات معاف می باشد.

ج- در خصوص عائله مندی پرداختی به کارکنان دولت به موجب مفاد رأی شماره 3044؍4؍30 مورخ 14؍4؍1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی وجوهی که به عنوان کمک هزینه به عائله و اولاد مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی مستخدمین متوفی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13؍6؍1370 مجلس شورای اسلامی پرداخت می گردد از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق انون مالیاتهای مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق می باشد.

ضمناً مطابق مفاد رأی شماره 1795؍4؍30 مورخ 6؍2؍1372 هیأت عمومی فوق الذکر (که طی دادنامه شماره 1383 مورخ 9؍12؍1400 به تأیید هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری رسیده است) کمک عائله مندی موضوع ماده 86 قانون تأمین اجتماعی مشمول معافیت بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد بنابراین مشمولان قانون تأمین اجتماعی نسبت به دریافت کمک عائله مندی (شامل عائله مندی و اولاد) مشمول مالیات خواهند بود.

د- به موجب قسمت اخیر رأی شماره 2911؍4؍30 مورخ 19؍3؍1376 شورای عالی مالیاتی: «هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از مطالعه سوابق امر و تبادل نظر در این خصوص به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: نظر به اینکه کمک های موضوع ماده 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26؍2؍1375 مجلس شورای اسلامی برای جبران بخشی از هزینه ها در مواقع ضرورت و اظطرار نظیر ازدواج و فوت به مستخدم یا ورثه بلافصل او پرداخت می گردد علیهذا اقلام مذکور مشمول مالیات نمی باشد.»

با توجه به مراتب فوق سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در فعالیتهای مختلف، حق لباس و … از مصادیق عدم شمول مالیات موضوع بند 1 بخشنامه شماره 13؍1401؍200 مورخ 28؍2؍1401 نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

ضمناً به موجب بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 10041؍232؍ص مورخ 15؍5؍1401 در خصوص اعلام اقلام معاف و غیرمعاف حقوق کارکنان ایراداتی وارد است که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل ساز شده و نیز موجب تضییع حقوق کارگران می شود و در ضمن این نامه مغایر با ابلاغیه های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استانها طی یک سال اخیر می باشد با توجه به ذکر همین نامه مبنی بر اینکه مقررات جزء 5 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده نخواهد بود و با عنایت به ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره 3 ماده 36 قانون کار درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، بن کالا یا خواربار و کمک هزینه عائله مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی شود در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت می شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می شود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی شود ضمن اینکه در نامه شماره 119926؍46611 مورخ 5؍10؍1400 معاونت حقوقی رئیس جمهور طی جلسه ای که با حضور نمایندگان محترم سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارکنان ذیربط انجام شد به تبصره 3 ماده 36 قانون کار اشاره شده و مزایای فوق جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمی شود و معافیت آنها اعلام شد لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به اختلاف نظر پایان داده و از دیوان محترم عدالت اداری تقاضا می شود اقدام مقتضی را انجام دهید.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت : 

به موجب جزء 5 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور سقف معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم و نرخهای مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم ازمجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال در سال 1401 تعیین شده است و وفق مقررات مندرج در جزء فوق الذکر از قانون یاد شده و به موجب بخشنامه شماره 13؍1401؍200 مورخ 28؍2؍1401 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردید درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عام الشمول مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند نامه موضوع شکایت نیز دقیقاً به موجب احکام مندرج در قوانین و مقررات فوق الذکر صادر شده است.

لازم به ذکر است مصادیق موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم که در بند 1 بخشنامه شماره 13؍1401؍200 مورخ 28؍2؍1401 سازمان امور مالیاتی کشور و نیز نامه موضوع شکایت به آن اشاره شده ا ست صرفاً پرداخت های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد لیکن در برگیرنده اکثر مواردی است که سالانه تحت عنوان کمک های رفاهی کارکنان دولت (در اجرای مقررات ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15؍8؍1384 و مقررات مرتبط) پرداخت می شود خاطر نشان می گردد مطابق مفاد رأی شماره 1795؍4؍30 مورخ 6؍2؍1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (که طی دادنامه شماره 1383 مورخ 9؍12؍1400 به تأیید هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری رسیده است) کمک عائله مندی موضوع ماده 86 قانون تأمین اجتماعی نیز مشمول معافیت مالیاتی بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد بنابراین مشمولان قانون تأمین اجتماعی نسبت به دریافت کمک عائله مندی (شامل عائله مندی و اولاد) مشمول مالیات خواهند بود.

با عنایت به مراتب فوق حق شاغل و سایر پرداختی ها به کارکنان از مصادیق عدم شمول مالیات موضوع بند 1 بخشنامه فوق الذکر نبوده (به جز مواردی که وفق احکام قانونی پیش بینی شده توسط قانونگذار دارای معافیت می باشند) و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است بنابراین نامه موضوع شکایت بر اساس مقررات جزء 5 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز با عنایت به بند 1 بخشنامه مذکور تنظیم گردیده و اعمال معافیت مالیاتی نسبت به موارد مطرح شده توسط شاکی فاقد مستند قانونی می باشد بنابراین تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.

 

رأی هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه احکام مندرج در نامه شماره 10041؍232؍ص مورخ 15؍5؍1401 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی که در پاسخ ذیحساب و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر شده است به غیر از پاراگراف ما قبل آخر که به عقیده اعضای حاضر در جلسه هیأت تخصصی قابل طرح و بررسی در جلسه هیأت عمومی و قابل ابطال تشخیص داده شد ، در راستای بیان احکام قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 82 و 83 و 91 از قانون مزبور بوده و ایضاً بدون ایجاد حصر ، مواردی را که به حکم قانون و آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 601 مورخ 29؍12؍1389 و شماره 11185 مورخ 29؍6؍1401 مشمول معافیت مالیات از حقوق یا عدم شمول مالیات تشخیص داده شد با عنایت به حکم مندرج در قانون بودجه سال 1401 به شرح تبصره 12 بیان نموده و مفاد رأی اخیر هیأت تخصصی مالیاتی به شماره 10613 مورخ 23؍8؍1401 در تأیید بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز مؤید صحت مطالب و احکام مندرج در این بخشنامه در حدود یاد شده می باشد ، فلذا به استناد مود 12 و 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

                                                                                                                      

محمّد علی برومندزاده

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

 

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://mohammadi-finance.ir/?p=27559
اشتراک گذاری:
واتساپتوییتر
محمد یزدان پناه
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد عدم ابطال نامه شماره 10041232 ص مورخ 1551401 مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به غیر از پاراگراف ما قبل آخر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فرم درخواست مشاوره