حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی یکی از عناوین دروس دوره دوم متوسطه شاخه فنی حرفه ای برای رشته حسابداری بازرگانی پایه دهم است.
عناوین سر فصل ها :
فصل یا پودمان ۱ : حسابداری پرداخت‌ها
فصل یا پودمان ۲ : حسابداری دریافت‌ها
فصل یا پودمان ۳ : تحریر دفاتر قانونی
فصل یا پودمان ۴ : حسابداری امور مرتبط با تنخواه‌گردان
فصل یا پودمان ۵ : حسابداری تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی

باکس دانلود