1403/03/02
0
0

عدم ابطال بند 1 ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م به شماره 180718 ابلاغی توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی به شماره 8698200 مورخ 2491398

عدم ابطال بند 1 ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م به شماره 180718 ابلاغی توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی به شماره 8698200 مورخ 2491398

 

کلاسه پرونده: 0101574

شماره دادنامه: 140109970906010857

نوع پرونده: درخواست ابطال

تاریخ دادنامه: 1401/11/04

شاکی: بهمن زبردست

نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

مرجع صدور رای: هیات تخصصی

دسته بندی: اقتصادی و مالی (09)

مصوبه ها:

ابطال بند 1 ماده 30 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 به شماره 180718 مورخ 98/9/13 ابلاغی به شماره 200/98/86 مورخ 98/9/24 رئیس کل سازمان مالیاتی 180718 وزارت امور اقتصادی و دارایی 1398/09/13 بند 1 ماده 30

پیام رای:

بند 1 ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م به شماره 180718 ابلاغی توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی به شماره 86/98/200 مورخ 24/9/1398 ابطال نشد.

 

متن دادنامه:

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

* شماره پــرونـــده :  هـ ع؍ 0101574

* شـاکــی آقای بهمن زبردست

* طرف شکایت :  وزارت امور اقتصاد و دارایی

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه ابطال بند 1 ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م به شماره 180718 ابلاغی توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی به شماره 86؍98؍200 مورخ 24؍9؍1398 از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند 1 ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م به شماره 180718 ابلاغی توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی به شماره 86؍98؍200 مورخ 24؍9؍1398 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می­باشد:

” در صورتی که قبل از قطعیت مأخذ یا درآمد مشمول مالیات ، اصلاح اشتباه محاسبه ، منجر به افزایش مأخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد ، با رعایت مهلت مرور زمان ماده 157 قانون و چنانچه قبل یا بعد از قطعیت مأخذ یا درآمد مشمول مالیات اصلاح اشتباه محاسبه ، منجر به کاهش مأخذ درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد ، بدون رعایت مهلت مرور زمان یاد شده ، گزارش لازم عنوان مسئول حوزه کاری حسابرسی اولیه می شود.

در صورت تأیید گزارش فوق توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی و طبق دستور وی ، در صورت افزایش با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی و در صورت کاهش بدون رعایت مهلت مرور زمان ، حسب مورد نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه و صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی اقدام می شود. در اجرای این بند یک نسخه از برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی می بایست جهت رسیدگی به دادستان انتظامی مالیاتی ارسال تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود. ”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 

هر چند ظاهر این حکم به نفع مؤدیان است اما باید توجه داشت که ارفاق به حال مؤدیان نیز باید منطبق بر قانون و وفق مقررات باشد و در راستای اختیارات باشد و از این گذشته طبق ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم ، حکم قضیه و حالت های مفروض در آن آمده است در حالی که حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت یعنی بند 1 ماده 30 آیین نامه در خصوص جواز صدور برگ تشخیص در صورت افزایش مأخذ درآمد مشمول بدون رعایت مهلت یک ساله مندرج در ماده قانونی یاد شده خارج از اختیارات است و با اجرای آن عملاً مهلت رسیدگی مأمورین در راستای ماده 157 قانون افـزایش می یابد و مأمورین می توانند با تشخیص نادرست برگ تشخیص صادر و سپس با این حکم مندرج در آییـن نامه اقدام به صدور برگ تشخیص با مأخذ صحیح و افزایش مهلت مرور زمان را نمایند تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم.

*در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی طرف شکایت به موجب لایحه شماره 143322؍91 مورخ 19؍7؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که : 

پاسخ ارسالی از سازمان امور مالیاتی مورد تأیید این وزارتخانه می باشد و در پاسخ و لایحه سازمان امور مالیاتی قید شده است که وفق ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم مأمورین مکلف هستند اظهارنامه مالیات بر درآمد مؤدی را در خصوص هر منبع ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم رسیدگی نمایند.

از سویی دیگر وفق ماده 219 ق.م.م شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان ، به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است که این موضوعات در راستای طرح های جامع مالیاتی با استفاده از فناوری اطلاعات و روش های مکانیزه و سایر موارد تعیین کننده می باشند و اجرایی شده اند.

در تبصره 1 ماده مذکور آمده است که حکم تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه ، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات ، جاری نمی باشد و سازمان در این راستا اقدام نموده است . ماده 30 آیین نامه منصرف از مواردی است که تغییر مبانی تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول با اختیار مالیاتی باشد و صرفاً شامل موارد اشتباه محاسباتی مأمورین است که این اشتباه محاسباتی در خود ماده تعریف شده است ، فلذا مقرره مورد شکایت در حدود قانون و در راستای اختیارات بوده تقاضای رد شکایت را دارم.

  

با عنایت به بحث و تبادل دیدگاه اعضای محترم هیأت تخصصی در جلسات متعدد که در یک جلسه با حضور طرفین انجام شد و با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ 18؍10؍1401 به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

نظر به اینکه در مقررات مورد شکایت که راجع به اصلاح اشتباه در محاسبه موضوع برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی دارای حکم می باشند و بیان می دارد چنانچه این اصلاح اشتباه منتهی به تغییر در مأخذ درآمد مشمول یا مالیات گردد، در خصوص کاهش، بدون رعایت مهلت مرور زمان ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص افزایش مأخذ یا مالیات با رعایت ماده یاد شده، برگ اصلاحی صادر و ابلاغ شود و فی الواقع این احکام، اصولاً ناظر به تغییر در تشخیص مالیات یا مبانی تشخیص مالیات یا مطالبه مالیات و یا برگ قطعی نمی باشد بلکه اصلاح اعداد و ارقامی است که در برگ های مالیاتی به اشتباه قید     شده اند و قبل از مرحله رسیدگی در هیأت ها می باشد و از طرفی مهلت روز زمان ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم برای امر تشخیص و مطالبه مالیات است و در ما نحن فیه که اصلاح اشتباه در محاسبه منتهی به کاهش مأخذ یا مالیات می شود فی الواقع تشخیص منتهی به مطالبه وجود ندارد تا موضوع مرور زمان حاکمیت داشته باشد و موضوعاً از شمول ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم خارج است، فلذا مقرره مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و تسهیل شیوه اجرایی مالیات با اصلاح اوراق مالیاتی که صرفاً از طریق درج اقلام اشتباه بوده، می باشد و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

 

باکس دانلود آخرین اخبار و بخشنامه ها

گزارش خرابی لینک ها

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://mohammadi-finance.ir/?p=28461
اشتراک گذاری:
واتساپتوییتر
محمد یزدان پناه
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد عدم ابطال بند 1 ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م به شماره 180718 ابلاغی توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی به شماره 8698200 مورخ 2491398

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فرم درخواست مشاوره