1403/03/29
0
0

عدم ابطال دستورالعمل اجرای مفاد ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره 230؍60694؍د مورخ 26؍11؍1398

عدم ابطال دستورالعمل اجرای مفاد ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره 230؍60694؍د مورخ 26؍11؍1398

 

کلاسه پرونده: 0101700

شماره دادنامه: 140109970906010811

نوع پرونده: درخواست ابطال

تاریخ دادنامه: 1401/10/18

شاکی: محمود بصیری – موسی قربانی

نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی

مرجع صدور رای: هیات تخصصی

دسته بندی: مالیاتی (08)

مصوبه ها:

ابطال تبصره ماده 17 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 230761 مورخ 94/12/4 مصوب وزارت اقتصاد ابطال دستور العمل اجرایی ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره 60694/230 مورخ 1398/11/26 230761 وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت امور اقتصادی و دارایی 1394/12/04 ماده 17 ابطال دستور العمل اجرایی ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره 60694/230 مورخ 1398/11/26 60694 – 230 سازمان امور مالیاتی کشور 1398/11/26

 

پیام رای:
عدم ابطال دستورالعمل اجرای مفاد ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره 230؍60694؍د مورخ 26؍11؍1398

 

متن دادنامه:

* شماره پــرونـــده :  هـ ع؍ 0101700

* شـاکــی :  آقای محمود بصیری با وکالت موسی قربانی

* طرف شکایت :  1- وزارت امور اقتصادی و دارایی 2- سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : دستورالعمل اجرای مفاد ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره 230؍60694؍د مورخ 26؍11؍1398

 

*  شاکی دادخواستی به طرفیت 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی 2- سازمان امور مالیاتی کشور  به خواسته دستورالعمل اجرای مفاد ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره 230؍60694؍د مورخ 26؍11؍1398 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

دستورالعمل اجرای مفاد ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31؍4؍1394 برای حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی به تاریخ ابتدای سال مالی 1؍6؍1397 و به بعد «با عنایت به مفاد تبصره ماده 17 آئین نامه موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31؍4؍1394 و با استناد به مفاد تبصره ذیل ماده 97 قانون مذکور به اطلاع می رساند نظر به اینکه اصلاحیه مصوب 31؍4؍1394 قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس روزنامه مورخ 27؍5؍1394 منتشر شده است لذا اجرای مفاد ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27؍11؍1380 و اجرای مفاد فصل دهم آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31؍4؍1394 در ارتباط با پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی که شروع سال مالی آنها از تاریخ 27؍5؍1397 و به بعد می باشد فاقد موضوعیت خواهد بود بنابراین لازم است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن ابلاغ این دستورالعمل به کلیه ادارات امور مالیاتی تابعه در حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از 27؍5؍1397 به بعد شروع می شود مطابق مفاد ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31؍4؍1394 اقدام نمایند.

بدیهی است فرایند حسابرسی پرونده های مالیاتی اشخاص مذکور بر اساس مفاد فصول 5 و 9 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31؍4؍1394 انجام خواهد پذیرفت.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

براساس تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم آخرین مهلت برای اجرای مواد 97، 98، 152، 153، 154 و 271 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 سه سال بعد از ابلاغ قانون اصلاحی یعنی تاریخ 27؍5؍1397 می باشد اما در تبصره ماده 17 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به مدت مصرح مذکور مفاد تبصره ماده 97 اصلاحی را برای رسیدگی به عملکرد سال 1395 لغایت 1397 فارغ از تاریخ رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات جاری دانسته همچنین معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعمل اجرای مفاد ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی حکم تبصره ماده 97 اصلاحی را صرفاً در ارتباط با پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی میانسالی که شروع سال مالی آنها از تاریخ 27؍5؍1397 و به بعد می باشد فاقد موضوعیت دانسته است و با این آیین نامه و دستورالعمل حصر زمانی اجرای مواد پیش گفته که مورد تأکید قانونگذار بوده است شکسته و دایره قانون گسترده تر گردیده است. لذا ابطال ماده 17 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 و دستورالعمل اجرا مفاد ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مورد تقاضاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 19122؍212؍ص مورخ 7؍9؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که :

هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970906010804 مورخ 2؍6؍1399 موضوع تبصره ماده 17 آیین نامه اجرایی ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم را قابل ابطال ندانسته است. لذا شکایت شاکی مستند به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این بخش از دادخواست موضوعاً منتفی است.

در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر تفسیر نادرست قانون طی دستورالعمل شماره 60694؍230؍د مورخ 26؍11؍1398 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت لازم به ذکر است نامه مزبور متضمن تفسیر قانون نبوده و با توجه به مهلت مقرر در تبصره ماده یاد شده در خصوص اشخاصی که سال مالی آنان با سال مالیاتی منطبق نمی باشد صرفاً موعد و نحوه اجرای ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 را (که قانون انتقالی به شمار می آید) بیان نموده است یادآور می،شود اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی برای یک سال مالی تنظیم می شود و اقلام مندرج در آن نیز به یک سال مالیاتی مربوط می باشد بالتبع فارغ از عدم ذکر سال مالی در متن قانون برای اشخاصی که شروع سال مالی آنها قبل از موعد اجرای ماده (97) قانون مذکور بوده تقسیم اقلام اظهارنامه به قبل از موعد مقرر در تبصره ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم و بعد از آن و همچنین اعمال دو روش مجزای نحوه حسابرسی مالیاتی در طی یک سال مالیاتی (سال 1397 ) عملاً امکان پذیر نمی باشد. در این خصوص هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140109970906010414 مورخ 9؍7؍1401 اقدام سازمان امور مالیاتی را مغایر و خارج از حدود اختیارات ندانسته است. با عنایت به موارد پیش گفته رد شکایت شاکی مورد استدعا است.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه دستورالعمل اجرایی مفاد ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 230؍60694؍د مورخ 26؍11؍1398 که مورد شکایت شاکی واقع شده است دلالت بر این دارد که با لحاظ اصلاح ماده 97 قانون یاد شده و اجرای آن از ابتدای سال 1395 ، در رابطه با اشخاص حقوقی میانسالی که اظهارنامه مالیاتی خویش را با لحاظ اینکه شروع سال مالی آنها در میانه سال می باشد در اواسط سال تقدیم می نماید با توجه به اینکه مهلت سه ساله جهت برخـورداری از مفاد قانـون سابق با نظر داشت تاریخ انتشار لازم الاجراء شدن قانـون که 27؍5؍1394 می باشد و در تـاریخ 27؍5؍1397 به اتمـام می رسد ، فلذا اجرای فصل دهـم آیین نامه اجرای ماده 95 قانون در مورد اشخاصی که بعد از این تاریخ 27؍5؍1397 سال مـالی آنها شروع می شود فاقد موضوعیت می باشد و این حکم مندرج در دستورالعمل نه تنها مخالفت و مغایرتی با مقررات ندارد بلکه در راستای اجرای قانون و تبیین شیوه های اجرای آن می باشد به جهت اینکه النهایه به سازمان امور مالیاتی طبق تبصره ماده 97 اصلاحیه قانون ، سه سال اجازه داده شده است که در مواردی که طرح نظام جامع مالیاتی اجرا نشده است ، به شیوه سابق تشخیص مالیات دهد و رسیدگی نماید و  بیش از سه سال دارای ممنوعیت بوده و دادنامه سابق هیأت عمومی دیوان با ابطال عبارت ” مادامی که ” نیز مؤید در مقام می باشد. فلذا به استناد بند ب ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.

 

 

محمّد علی برومندزاده

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

 

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://mohammadi-finance.ir/?p=27643
اشتراک گذاری:
واتساپتوییتر
محمد یزدان پناه
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد عدم ابطال دستورالعمل اجرای مفاد ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به شماره 230؍60694؍د مورخ 26؍11؍1398

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فرم درخواست مشاوره