1403/03/29
0
0

آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ: 1400/11/20-شماره: 148588/ت59445هـ

رئیس جمهور

 

وزارت کشور-وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

سازمان حفاظت محیط زیست

 

هیئت وزیران در جلسه 17/11/1400 به پیشنهاد شماره 156757 مورخ 24/9/1400 وزارت کشور و به استناد تبصره (11)
ماده (29)قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین اجرایی ماده(29) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

 

1-وسائط نقلیه : هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین
و بار تا ظرفیت مجاز.

 

2-عوارض سالانه: پرداخت معادل یک درهزار قیمت فروش کارخانه برای وسائط نقلیه تولید داخل و معادل یک و نیم
درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی عوارض سالانه برای وسائط نقلیه وارداتی.

 

3-عوارض سالانه آلایندگی: علاوه بر عوارض سالانه، در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید معادل یک بیستم
نرخهای مندرج در جدول ذیل ماده (۲۸) قانون مالیات برارزش افزوده – مصوب ۱۴۰۰-

 

ماده2- عوارض سالانه آلایندگی پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده درصد (۱۰%) به نرخ پایه عوارض
آلایندگی وسائط نقلیه اضافه میشود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسائط نقلیه ای که نرخ عوارض
سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۴۰۰- صفر میباشد. تا سپری
شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می باشند و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با
نرخی معادل یک دهم نرخ های مندرج در ردیف (D) جدول یادشده وسایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخ های
مندرج در ردیف (C) جدول مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می باشد. در مورد خودرو هایی که تولید یا واردات
آنها متوقف می شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان امور مالیاتی کشور و متناسب با آخرین سال تولید با واردات تعیین
می شود.

 

ماده3- فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه
آلایندگی می شوند، تا پایان دی ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیئت وزیران برای اجرا
در سال بعد تعیین می شوند.

 

ماده4- ماخذ محاسبه عوارض سالانه و آلایندگی برای انواع وسائط نقلیه تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی ماه،
براساس آخرین نوع (مدل) خودروهای یادشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و برای اجرا در سال بعد اعلام می
شود. ماخذ مزبور برای وسائط نقلیه ای که جدیدا تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط
سازمان مذکور تعیین و اعلام خواهد شد.

 

ماده5- وزارت کشور )سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) مکلف است با ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض
وسائط نقلیه (سميع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض را برای مالکان،
فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم نماید. شهرداری ها، فرماندهی انتظامی ( با رعایت طبقه بندی)، شرکت
ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاههای اجرایی
مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه
به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اقدام نمایند. سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را
برای دستگاههای اجرایی مذکور فراهم نماید.

 

تبصره1- شهرداریها موظفند کلیه اطلاعات پرداختی مالكین را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در
چهارچوب اعلامی در سامانه سمیع ثبت نمایند. پاسخگویی به اطلاعات عوارض دریافتی قبل از راه اندازی سامانه بر
عهده شهرداریها میباشد.

 

تبصره2- از زمان راه اندازی سامانه سمیع از تاریخ 1/1/1401 مرجع پاسخ استعلامات مرتبط با عوارض خودرو این
سامانه خواهد بود و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مکلف است زمینه استعلام برخط از سامانه را از طریق مرکز
ملی تبادل اطلاعات فراهم نماید.

 

تبصره3- سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور می تواند نسبت به واگذاری راه اندازی و پشتیبانی سامانه به
اتحادیه های زیرمجموعه خود در حوزه حمل و نقل اقدام نماید.

 

تبصره4- مالکانی که سوابق پرداختی قبلی آنان در سامانه سمیع ثبت نشده است می توانند یک بار به همراه اسناد
مربوط جهت ثبت سوابق در سامانه به شهرداری با دفاتر پیشخوان دولت با دفاتر پیشخوان شهرداری مراجعه نمایند.

 

ماده6- پرداخت عوارض موضوع این آیین نامه بر عهده مالک است و مالک مکلف است عوارض هر سال را تا پایان همان
سال پرداخت نماید. عوارض مذکور در سالی که نقل و انتقال صورت می گیرد بر عهده خریدار می باشد. مالک بعد از
پرداخت عوارض موضوع این آیین نامه بریء الذمه است .

 

ماده7- پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی هر سال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان
بیست درصد (۲۰%) است.

 

ماده8- پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد (۱۰%)
عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یک ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه ای معادل دو درصد (۲%)
عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.

 

ماده9- مراکز اسقاط موظفند قبل از اسقاط وسائط نقلیه، تسویه عوارض وسائط نقلیه را به صورت برخط استعلام
نمایند. وسائط نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض آلایندگی نمی شوند.

 

ماده10- وسائط نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون شماره گذاری شده باشند نیز مشمول عوارضهای
موضوع این آیین نامه می شوند.

 

ماده11- ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط فرماندهی انتظامی جمهوری
اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) منوط به تسویه عوارض وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه
متعلق به انتقال گیرنده و انتقال دهنده است.

 

ماده12- در صورتی که مالک یا مالکان وسائط نقلیه از پرداخت عوارضهای موضوع این آیین نامه به مدت پنج سال از
سال مالکیت، خودداری نمایند و با مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد (۵%) نصاب معاملات کوچک موضوع
جزء (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – با اصلاحات بعدی بیشتر شود، فرماندهی انتظامی موظف است
براساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور( سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ) نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور
اقدام تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود.

 

تبصره – وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور) پس از دوبار تذکر و با فاصله سه ماه به روش مقتضی
به مالکین، نسبت به اعلام فهرست مذکور به فرماندهی انتظامی اقدام نماید.

 

ماده13- عوارض و جرایم وسائط نقلیه موضوع این آیین نامه به حساب شهرداری و دهیاری محل سکونت مالک که هنگام
صدور پلاک انتظامی ثبت شده واریز می گردد.

 

تبصره1- عوارض و جرایم وسائط نقلیه موضوع این آیین نامه مربوط به ساکنین واقع در روستاهای فاقد دهیاری به
حساب نزدیکترین روستای مجاور آن پرداخت میشود.

 

تبصره2- عوارض و جرایم قبلی خودرو موضوع ماده (۴۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۳۸۷ – از زمان راه
اندازی سامانه براساس ترتیبات موضوع ماده (۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۴۰۰- وصول و به حساب
شهرداری و دهیاری محل سکونت پرداخت می شود.

 

ماده14- وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی و اطلاع
رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.

 

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور،
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، معاونت اجرایی رییس
جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور
تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی،
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

 

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://mohammadi-finance.ir/?p=23689
اشتراک گذاری:
واتساپتوییتر
محمد یزدان پناه
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فرم درخواست مشاوره