جلسه 2 : نحوه تعیین نام شرکت و سال مالی و شروع کار با نرم افزار

لینک دانلود ویدئو