جلسه 1 : آشنایی با دوره آموزشی و امکانات نرم افزار حسابداری

لینک دانلود ویدئو