قانون مالیات مستقیم
قانون ارزش افزوده | فصل اول- تعاریف و کلیات
قانون تامین اجتماعی
قانون کار

ماده 18 قانون مالیاتهای مستقیم – طبقه بندی وراث

ساده‌سازی مادۀ 18 ق م م :                                                            مدت زمان مطالعه:1دقیقه

خب تو این ماده یاد میگیریم وراث ازنظر این قانون به سه‌طبقه تقسیم میشن که به ترتیب عبارتند از:

  1.  وراث طبقه اول : پدر، مادر، زن، شوهر، فرزندان و فرزند فرزندان(یعنی نوه ها).
  2.  وراث طبقه دوم : پدر بزرگ، مادربزرگ، برادر، خواهر ، برادرزاده و خواهرزاده.
  3. وراث طبقه سوم: عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندانشون.

نکته ای که دربحث ارث و طبقه وراث باید مد نظر قرار بگیره اینه که اگر تو هر طبقه حتی یک نفر هم وجود داشته باشه بقیه ی طبقات دیگه خود به خود کنار میرن و هیچ ارثی بهشون تعلق نمیگیره.

مثلا فردی فوت میکنه و یک برادرزاده، دو عمه و یه دایی  داره، حالا بر اساس طبقه بندی وراث، برادرزاده که جزء وراث طبقه دوم هست بهش ارث میرسه و عمه ها و دایی از اموالش  ارثی نمیبرن.