قانون مالیات مستقیم
قانون ارزش افزوده | فصل اول- تعاریف و کلیات
قانون تامین اجتماعی
قانون کار

ماده 1 قانون تامین اجتماعی – تعریف سازمان تامین اجتماعی

ساده‌سازی مادۀ۱ قانون تأمین اجتماعی:                                         مدت زمان مطالعه: یک دقیقه

 

مفاد مادۀ ۱ قانون تأمین اجتماعی به این سوال پاسخ می‌ده که «سازمان تأمین اجتماعی» چه  نوع سازمانیه و چه وظیفه‌ای داره؟

تأمین اجتماعی یه برنامۀ حمایت اجتماعی از کارکنان سازمان‌ها، ادارات و کارخانه‌هاس که رفاه و حقوق شهروندی اعضا رو تامین می کنه. (حمایت هایی مثل داشتن دفترچه های درمانی، فراهم کردن استفاده از خدمات درمانی و پزشکی رایگان تو درمانگاهها و بیمارستانهای خود تامین اجتماعی، امکان بازنشستگی و دریافت حقوق بازنشستگی، بیمه از کارافتادگی، بیمه بیکاری و…)

توکشور ما این برنامه‌های حمایتی به‌وسیله قانون وتوسط سازمانی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» اجرا می‌شه.

این سازمان وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیه؛  شخصیت حقوقی، استقلال مالی و اداری داره وامور جاریش منحصراً طبق اساسنامۀ مصوب هیئت وزیران اجرا می‌شه. وظیفۀ اصلیش هم پوشش انواع بیمه‌های اجتماعی و ایجاد نظام هماهنگ ‌با برنامه‌های تأمین اجتماعیه.