1402/03/11
0
0

تاییدیه پرداخت حق المشاوره

{مشخصات فردی (نام):1.3} {مشخصات فردی (نام خانوادگی):1.6} عزیز پرداخت شما به مبلغ {حق المشاوره ( ریال ):3} در سایت تحلیلگران دنیای ارقام بابت حق المشاوره از طرف شرکت : {از طرف شرکت ::13} با موفقیت انجام شد.
لطفا تصویر تائیدیه فوق (اسکرین شات همین صفحه) را به ایمیل شرکت به آدرس tdamoshavereh@gmail.com ارسال نمائید.
در صورت تمایل به اخذ فاکتور رسمی فیزیکی درخواست خود را در ایمیل ارسالی درج نمایید.

با تشکر تحلیلگران دنیای ارقام

فرم درخواست مشاوره