1402/03/08
0
0

تاییدیه پرداخت اقساط دوره عالی

{نام و نام خانوادگی(نام):2.3}{نام و نام خانوادگی (نام خانوادگی):2.6} عزیز پرداخت شما به مبلغ {مبلغ قسط (ریال):1} جهت قسط دوره عالی با موفقیت انجام شد.
تاریخ پرداخت : {date_dmy}

{transaction_id_table}
{payment_status_table}

با تشکر تحلیلگران
دنیای ارقام

فرم درخواست مشاوره