جلسه 689 : اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده جدید – بخش هشتم