جلسه 687 : اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده جدید – بخش ششم