جلسه 686 : اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده جدید – بخش هفتم