برگزاری وبینار های هفتگی

هر هفته وبینار هایی با حوزه های مختلف حسابداری برگزار می شود. 
این وبینار ها در حوزه های مختلف حسابداری صنعتی ، حسابداری مدیریت ، حقوق دستمزد ، حسابداری مالیاتی ، بیمه و تامین اجتماعی برگزار می شود.