1401/02/29
0
0

دوره عالی پرورش مشاور مالی عملیاتی

جلسه 1 : معرفی دوره عالی پرورش مشاور مالی عملیاتی
جلسه 2 : طراحی سیستم حسابداری
جلسه 3 : نحوه توافق در خصوص جدول گزارشدهی

ساده سازی قوانین برای تو

ساده سازی قوانین

قانون مالیات های مستقیم

قوانین

قانون مالیات های مستقیم

مطالعه قوانین
ساده سازی قوانین

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قوانین

قانون مالیات بر ارزش افزوده

مطالعه قوانین
ساده سازی قوانین

قانون بیمه و تامین اجتماعی

قوانین

قانون بیمه و تامین اجتماعی

مطالعه قوانین

فرصت های شغلی برای تو