مشاوره و رفع اشکال در طول کار

بعد از آموزش نوبت به مشاوره و رفع اشکال در طی کار می رسد. آموزش ضمن خدمت یکی از بهترین روش های یادگیری به شمار می رود.